Vorige slide
Volgende slide

 

Algemene voorwaarden

Legitimatie

Vanaf 18 jaar kan men een vaartuig huren bij Bootverhuur Bernisse. Verhuur geschiedt uitsluitend na vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een rijbewijs, ID kaart of paspoort zijn.

Borg

De borg per vaartuig dient contant te worden voldaan en de bedragen vindt u hieronder;

  • Elektrische boot € 100,-
  • Kajak € 50,00
  • SUP € 50,00
  • Waterfiets € 50,00

Het vaartuig dient na de huurperiode weer in goede en complete staat bij ons ingeleverd te worden. Is dit niet het geval dan hebben we een aantal mogelijke kosten voor u op een rijtje gezet. Deze kosten zullen met de borg verrekend worden, dan wel alsnog ter plaatse betaald moeten worden.

  • Verliezen van peddel : € 50,00 per peddel
  • Verliezen van zwemvest : € 25,00 per zwemvest
  • Te laat inleveren van vaartuig : € 25,00 voor elk half uur
  • Vaartuig niet schoon inleveren : € 25,00 per vaartuig
  • Kosten voor eventuele schades worden ter plaatse bepaald

Huurvoorwaarden

HUUROVEREENKOMST VOOR VAARTUIGEN BOOTVERHUUR BERNISSE

1. Verhuurder:
Naam: Bootverhuur Bernisse
Verhuurlocatie 01: Vakantiepark Zuytland Buiten
Verhuurlocatie 02: Pannekoekenbakker Zuidland
Telefoon: 0031 (0)181 846731
E-mail: [email protected]
Website: www.bootverhuurbernisse.nl

Huurder:
Naam Huurder …………………………………………………….
ID nummer …………………………………………………..
Telefoon …………………….……………………………
Bungalownummer …………………………………………………
Simonshaven, ……………………………. (datum) 

Handtekening verhuurder 

……………………………………….

Verhuurder en Huurder komen overeen de huur van:
Type vaartuig en aantal ……………………..……………………………………………..
Huurprijs (incl. BTW) …………………..……………………………………………….
Betaalde waarborgsom ……………………….…………………………………………
Datum/tijd Start verhuur ………………………..………………………………………… 
Datum/tijd Einde verhuur …………………………………………………………………..

Handtekening huurder

……………………………………………….

2. Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat en zonder gebreken te hebben afgeleverd aan de huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen van de verhuurder het/de hiervoor onder bepaling 1 genoemde vaartuig(en). 

3. Betaling van de overeengekomen huursom dient zonder verrekening of opschorting bij het sluiten van de overeenkomst te zijn betaald en uiterlijk voordat verhuurder het gehuurde aan huurder ter beschikking stelt te zijn ontvangen. Door ondertekening van deze overeenkomst is de huurder gehouden per omgaande de overeengekomen totale huursom te voldoen, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. Wanneer het gehuurde binnen de overeengekomen huurtermijn voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd 

4. Beide partijen verklaren dat op deze overeenkomst de algemene voorwaarden van verhuurder van toepassing zijn. Huurder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te zijn met de inhoud hiervan. 

5. Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen verhuurlocatie aan verhuurder overdragen in dezelfde staat als waarin huurder het ontvangen heeft. Indien het gehuurde niet in dezelfde staat of incompleet wordt ingeleverd zijn de volgende kosten voor huurder; 35 euro per verloren of beschadigde peddel/ 25 euro per verloren of beschadigd zwemvest/ 25 euro per half uur dat het vaartuig te laat wordt ingeleverd/ 25 euro voor het niet schoon terug brengen van het vaartuig/ bedragen voor schade aan het gehuurde worden ter plaatse vastgesteld. Indien het gehuurde niet op de afgesproken verhuurlocatie overgedragen wordt, zullen de kosten voor het transport van het gehuurde naar de overeengekomen verhuurlocatie te Zuidland/Simonshaven en de eventuele opslag van het gehuurde volledig ten laste van de huurder komen. 

6. Voor de overdracht van het gehuurde is huurder aan de verhuurder een waarborgsom verschuldigd bij verhuur op locatie 01, Vakantiepark Zuytland Buiten. Huurder dient een borg te voldoen van € 50,00 (zegge: vijftig euro) voor de waterfiets, kajak, of SUP. Indien huurder meer vaartuigen huurt dient voor elk vaartuig een borgsom van € 50,00 (zegge: vijftig euro) te worden betaald. Huurder dient een borg te voldoen van € 100,00 (zegge: honderd  euro) voor de elektrische boot. De waarborgsom kan uitsluitend middels contante betaling worden voldaan. De waarborgsom wordt door verhuurder bij het terugbrengen van het gehuurde aan huurder gerestitueerd onder aftrek van al hetgeen huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. 

7. Tijdens de verhuurtermijn is huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde, zal hij/zij het gehuurde overeenkomstig de bestemming gebruiken, zal hij/zij het gehuurde regelmatig controleren en zal hij/zij het gehuurde, motor en inventaris eventueel veiligstellen. Huurder zal het gehuurde uitsluitend zelf gebruiken, tenzij verhuurder voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven hiervan af te wijken. Huurder is voor de periode dat hij/zij het gehuurde onder zich heeft geheel aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, motor en inventaris en komt alle risico van het gehuurde, waaronder diefstal/verduistering/verlies, voor rekening van huurder. 

8. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze huurovereenkomst, de gevolgen van gebreken die verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen, de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van verhuurder zelf,de schade die ontstaat aan derden of persoon of goed van huurder, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf, schade als gevolg van enig gebrek van het vaartuig, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf. Indien verhuurder aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verhuurder te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de overeengekomen huursom. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. 

9. Verhuurder heeft de verhuurde vaartuigen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidverzekering zal verhuurder het eigen risico van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) per schadegeval in rekening brengen bij huurder. Bij aanspraak van de casco- en of diefstalverzekering zal verhuurder het eigen risico van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) per schadegeval in rekening brengen bij huurder. 

10. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst en zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen te ontbinden , onder meer indien naar zijn oordeel het gehuurde niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 

11. Het gebruik van overmatig alcohol, zijnde meer dan het wettelijke toegestane alcoholgebruik, is niet toegestaan. Gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden. Bij constatering behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen. 

12. Het maximaal aantal personen per vaartuig is: Elektrische boot (geel) – 6 personen/  Elektrische boot (groen) – 4 personen / Bic Kajak Borneo – 2 volwassenen en 1 kind/ SUP – 1 volwassene en 1 kind/ Waterfiets – 4 volwassenen. Het overschrijden van het maximaal aantal personen is strikt verboden. Bij constatering behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen. 

13. Het vaartuig mag alleen worden gebruikt op de waterwegen van het natuurgebied “de Bernisse”. 

14. Huurder verklaart met ondertekening van deze huurovereenkomst, verhuurder niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook. 

15. De Pannekoekenbakker Zuidland aan de Stompaardsedijk 2 is een verhuurlocatie van en fungeert als uitgiftepunt van Bootverhuur Bernisse en verder niet aansprakelijk als verhuurder van de vaartuigen. 

16. Op de rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.